تبلیغات
همه چیز درباره ی پیشوای بزرگ آدولف هیتلر - ۵ فوریه ۱۹۴۵ ـ هیتلر درآخرین روزهای عمر رایش وضعیت جهان در دراز مدت را به این گونه پیش بینی کرد.

پنجم فوریه ۱۹۴۵، هیتلر در پناهگاه زیر زمینی خود پس از این که شنید واحدهای ارتش سرخ به حومه برلین رسیده اند و مدافعان پایتخت رایش عمدتا نوجوانان ۱۴ تا ۱۸ ساله و نظامیان بازنشسته هستند که داوطلبانه به خدمت بازگشته اند،همکاران نزدیکش را فرا خواند و خطاب به آنان گفت : پس از شکست ما ، در جهان تنها دو نیرو باقی خواهند ماند ؛ روسیه و آمریکا که از ظرفیت معارضه با یکدیگر برخور دار هستند . معارضه این دو نیرو به علت متضاد بودن هدفهایشان اجتناب نا پذیر خواهد بود . تا هنگامی که این معارضه ادامه داشته باشد و یکی از دو طرف از صحنه خارج نشود سایر ملل با برخورداری از آرامش نسبی به پیشرفت ادامه خواهند داد . روزی که یکی از این دو قدرت در صحنه نباشد ، وضعیت جهان بحرانی و نامطلوب و همه ملل دچار نا اطمینانی و به نوعی درگیر وضعیت روز خواهند شد و این شرایط تا ظهور قدرت و یا قدرتهایی تازه و برقراری نظمی نوین درجهان ادامه خواهد یافت.